SplayTreeMap([int compare(K key1, K key2), bool isValidKey(potentialKey) ])

Source

SplayTreeMap([int compare(K key1, K key2), bool isValidKey(potentialKey)])
    : _comparator = compare ?? Comparable.compare as Comparator<K>,
      _validKey = isValidKey ?? ((v) => v is K);