addData method

  1. @JSName('add')
DataTransferItem addData (String data, String type)
@JSName('add')

Implementation

@JSName('add')
DataTransferItem addData(String data, String type) native;