retainWhere method

void retainWhere (bool test(String name))

Implementation

void retainWhere(bool test(String name)) {
  modify((s) => s.retainWhere(test));
}