encoder property

Latin1Encoder encoder

Implementation

Latin1Encoder get encoder => const Latin1Encoder();