onKeyPress property

ElementStream<KeyboardEvent> onKeyPress

Stream of keypress events handled by this Element.

Implementation

ElementStream<KeyboardEvent> get onKeyPress => keyPressEvent.forElement(this);