setStdDeviation method

void setStdDeviation (num stdDeviationX, num stdDeviationY)

Implementation

void setStdDeviation(num stdDeviationX, num stdDeviationY) native;