stdDeviationY property

AnimatedNumber stdDeviationY
final

Implementation

final AnimatedNumber stdDeviationY