keys property

Iterable<String> keys

Implementation

Iterable<String> get keys {
  final keys = <String>[];
  forEach((k, v) => keys.add(k));
  return keys;
}