voiceUri property

String voiceUri
@JSName('voiceURI'), final

Implementation

final String voiceUri