flipX method Null safety

DomMatrix flipX ()

Implementation

DomMatrix flipX() native;