removeItem method Null safety

String removeItem (
  1. int index
)

Implementation

String removeItem(int index) native;