ZoneBinaryCallback RegisterBinaryCallbackHandler(Zone self, ZoneDelegate parent, Zone zone, R f(T1 arg1, T2 arg2))