ElementStream<MediaKeyEvent> onKeyError

Stream of keyerror events handled by this MediaElement.