ZoneBinaryCallback<R, T1, T2> typedef

R ZoneBinaryCallback (T1 arg1, T2 arg2)