addAll method

void addAll (Map<K, V> other)

Implementation

void addAll(Map<K, V> other) {
  other.forEach((K key, V value) {
    this[key] = value;
  });
}