remove method

V remove (Object key)

Implementation

V remove(Object key) {
  if (!_validKey(key)) return null;
  _SplayTreeMapNode<K, V> mapRoot = _remove(key);
  if (mapRoot != null) return mapRoot.value;
  return null;
}