encoder property

Utf8Encoder encoder

Implementation

Utf8Encoder get encoder => const Utf8Encoder();