regionAnchorX property

num regionAnchorX
read / write

Implementation

num regionAnchorX