createExpression method

XPathExpression createExpression (String expression, XPathNSResolver resolver)

Implementation

XPathExpression createExpression(String expression, XPathNSResolver resolver)
    native;