body property

BodyElement body
read / write

Implementation

BodyElement body