preferredStylesheetSet property

String preferredStylesheetSet

Implementation

String get preferredStylesheetSet => _preferredStylesheetSet;