getKey method

ByteBuffer getKey (String name)

Implementation

ByteBuffer getKey(String name) native;