flipX method

Matrix flipX ()

Implementation

Matrix flipX() native;