flipY method

Matrix flipY ()

Implementation

Matrix flipY() native;