namedItem method

RtcLegacyStatsReport namedItem (String name)

Implementation

RtcLegacyStatsReport namedItem(String name) native;