delete method

Future delete (String cacheName)

Implementation

Future delete(String cacheName) =>
    promiseToFuture(JS("", "#.delete(#)", this, cacheName));