canPlayType method

  1. @Unstable()
String canPlayType (String type, [ String keySystem ])
@Unstable()

Implementation

@Unstable()
String canPlayType(String type, [String keySystem]) native;