encodedBodySize property

int encodedBodySize
final

Implementation

final int encodedBodySize