validateProgram method

void validateProgram (Program program)

Implementation

void validateProgram(Program program) native;