vertexAttrib1f method

void vertexAttrib1f (int indx, num x)

Implementation

void vertexAttrib1f(int indx, num x) native;