vertexAttrib1fv method

void vertexAttrib1fv (int indx, dynamic values)

Implementation

void vertexAttrib1fv(int indx, values) native;