vertexAttrib2fv method

void vertexAttrib2fv (int indx, dynamic values)

Implementation

void vertexAttrib2fv(int indx, values) native;