vertexAttrib3fv method

void vertexAttrib3fv (int indx, dynamic values)

Implementation

void vertexAttrib3fv(int indx, values) native;