vertexAttrib4fv method

void vertexAttrib4fv (int indx, dynamic values)

Implementation

void vertexAttrib4fv(int indx, values) native;