vertexAttribI4uiv method

void vertexAttribI4uiv (int index, dynamic v)

Implementation

void vertexAttribI4uiv(int index, v) native;