startOffset property

AnimatedLength startOffset
final

Implementation

final AnimatedLength startOffset