vertexAttribI4iv method

void vertexAttribI4iv (int index, dynamic v)

Implementation

void vertexAttribI4iv(int index, v) native;