SplayTreeMap<K, V> constructor

SplayTreeMap<K, V>(
 1. [int compare(
  1. K key1,
  2. K key2
  )?,
 2. bool isValidKey(
  1. dynamic potentialKey
  )?]
)

Implementation

SplayTreeMap