namedItem method

RtcLegacyStatsReport namedItem(
  1. String? name
)

Implementation

RtcLegacyStatsReport namedItem(String? name) native;