addData method

  1. @JSName('add')
DataTransferItem? addData(
  1. String data,
  2. String type
)

Implementation

@JSName('add')
DataTransferItem? addData(String data, String type) native;