keyStatuses property

MediaKeyStatusMap? keyStatuses

Implementation

MediaKeyStatusMap? get keyStatuses native;