setStdDeviation method

void setStdDeviation(
  1. num stdDeviationX,
  2. num stdDeviationY
)

Implementation

void setStdDeviation(num stdDeviationX, num stdDeviationY) native;