stdDeviationY property

AnimatedNumber? stdDeviationY

Implementation

AnimatedNumber? get stdDeviationY native;