startOffset property

AnimatedLength? startOffset

Implementation

AnimatedLength? get startOffset native;