SplayTreeMap<K, V> constructor

SplayTreeMap<K, V>(
 1. [int compare(
  1. K key1,
  2. K key2
  )?,
 2. bool isValidKey(
  1. dynamic potentialKey
  )?]
)

Implementation

SplayTreeMap(
  [int Function(K key1, K key2)? compare,
  bool Function(dynamic potentialKey)? isValidKey])
  : _compare = compare ?? _defaultCompare<K>(),
   _validKey = isValidKey ?? ((dynamic a) => a is K);