spellcheck property

bool? spellcheck

Implementation

bool? get spellcheck native;
void spellcheck=(bool? value)

Implementation

set spellcheck(bool? value) native;