flipX method

Matrix flipX()

Implementation

Matrix flipX() native;