flipY method

Matrix flipY()

Implementation

Matrix flipY() native;