MapBase<K, V> constructor Null safety

MapBase<K, V>()