flipX method Null safety

Matrix flipX()

Implementation

Matrix flipX() native;